Prenumeratos informacija
Ką gausi Milžino prenumeratoje
 • Milžiniška knygų lentyna
  Visos prenumeratos knygos visada su tavim telefone ar planšetėje.
 • Visos knygos
  Skaityk visas prenumeratos knygas už vieną mokestį.
 • Patogus priėjimas
  Parsisiuntus nereikia interneto ryšio - skaityk bet kur.
Paprastai, lengvai
 • Ieškok
  Ieškok pagal žanrą, autorių, pavadinimą.
 • Rinkis
  Rekomenduojame, atrenkame naujausias ir geriausias.
 • Atrask
  Kekvieną mėnesį po 20 naujų knygų, prie turimų daugiau nei 2000
Prenumeratos informacija
Naudokis visuose įrenginiuose
Prenumeratos informacija

Užsakyk

Vienas mokestis.

Visos knygos.

4,95 €/mėn.

 • Pirmos 14d. tik už 0.01€
 • 5 įrenginiai už vieną mokestį.
 • Be įsipareigojimų - prenumeratą gali nutraukti bet kuriuo metu.

Mokėjimo būdas

Už prenumeratą galima sumokėti tik su banko kortelėmis - visomis išskyrus Maestro. Kitame žingsnyje turėsite suvesti kortelės duomenis.

Užsisakius prenumeratą suteikiamas 14 dienų išbandymo laikotarpis, tik už 0.01€. Jam pasibaigus nuskaičiuojamas prenumeratos mokestis.

Prenumeratos mokestis nuskaičiuojamas kas mėnesį. Norint, kad prenumerata automatiškai neprasitęstų, reikia ją nutraukti savo paskyroje.