ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS „MILŽINAS“PRIVATUMO POLITIKA

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1.    Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šiame internetiniame puslapyje ir/ar mobilioje programėlėje (toliau – el. parduotuvė) tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

1.2.    Lankydamiesi šioje el. parduotuvėje bei naudodamiesi joje esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo nuostatomis ir jas supratote. Šios privatumo nuostatos nėra taikomos kitiems internetiniams ar neinternetiniams mūsų puslapiams, produktams ar paslaugoms. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šias privatumo nuostatas, todėl, lankydamiesi šioje el. parduotuvėje, įsitikinkite, jog esate susipažinę su naujausia privatumo nuostatų versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šioje el. parduotuvėje. Ši privatumo politikos versija patvirtinta 2016-09-30.

2. Asmens duomenų tvarkymas

2.1.       Jūs galite lankytis mūsų el. parduotuvėje nesuteikę apie save jokios informacijos, tačiau jeigu Jūs norėsite naudotis kai kuriomis šioje el. parduotuvėje siūlomomis paslaugomis, mes prašysime mums pateikti Jūsų registracijai/prisijungimui ir naudojimuisi el. parduotuve reikalingus šiuos asmens duomenis – tai Pirkėjo el. paštas, vardas ir pavardė (arba Pirkėjo pasirinkimu – slapyvardis).

2.2.   Jūs įsipareigojate užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis el. knygoms iš mūsų el. parduotuvės užsakyti ar įsigyti. Jūs atsakote už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Jūsų Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą mums, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Jūsų Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Jums.

2.3.   Šalys susitaria, jog siekdami užtikrinti mūsų bei Jūsų teisėtus interesus ir (arba) jeigu Jūs bandote pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui, saugumui, turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Jums panaikinti visą ar dalį Jūsų Prisijungimo ir Registracijos duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Jūs bet kokiu būdu pateikiate mums naudodamiesi el. parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Jums naudotis visomis arba dalimi el. parduotuvės suteikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos) ir (ar) pasiekti el. parduotuvę.

2.4.   Patvirtiname, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi el. knygų pardavimų (įskaitant el. knygų prenumeratą) vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Informuojame Jus, kad vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 27 str. 1 d., Jūs turite teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi pastaruoju tikslu, atsisakydami gauti naujienlaiškius paspausdami naujienlaiškyje esančią naujienlaiškio atsisakymo nuorodą arba atsisakydami gauti naujienlaiškius savo paskyroje, skiltyje „Naujienlaiškio nustatymai“. Įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su mūsų teikiamomis paslaugomis.

2.5.   Šioje el. parduotuvėje mes galime naudoti slapukus (angl. cookies) Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kietajame diske. Slapukai naudojami funkcionalumams palaikyti, t.y. palengvinti Jūsų prieigą ir naršymą el. parduotuvėje. Dauguma naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.

2.6.   Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro Jūsų asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus jei kitaip reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Esant reikalui, mes pasiliekame teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie mūsų vardu atliktų tam tikras funkcijas (toliau – asmens duomenų tvarkytojai). Tam, kad asmens duomenų tvarkytojai galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri informacija. Tačiau asmens duomenų tvarkytojai negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

2.7.   Šioje el. parduotuvėje tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra UAB „Alma littera sprendimai“, juridinio asmens kodas 225586480, buveinės adresas Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, el. pašto adresas info@alsprendimai.lt . Pardavėjas įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. Valdytojo identifikavimo kodas – P5264, įregistravimo data – 2013-01-17.

3. Prieiga prie asmens duomenų, jų pataisymas ir nesutikimas

3.1.   Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis:

3.1.1.        Duomenų subjektas, asmeniškai pateikęs duomenų valdytojui adresu UAB „Alma littera sprendimai“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba parašydamas elektroninio pašto adresu pagalba@milzinas.lt, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.

3.1.2.        Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė.

3.2.   Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus

3.2.1.        Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis 3.1. punkte nurodyta tvarka, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, pašto adresu UAB „Alma littera sprendimai“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, ar elektroninio pašto adresu pagalba@milzinas.lt, rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos el. parduotuvėje metu, nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

3.2.2.        Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

3.2.3.        Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

1) turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

2) jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

3) jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

3.2.4.        Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

3.2.5.        Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.

3.2.6.        Jeigu duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad nemokamai pataisytume  visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jei būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga el. parduotuvės paslaugoms teikti.

4. Trečiųjų asmenų internetiniai puslapiai/mobilios programėlės

4.1.   Mes nesame atsakingi už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų internetiniuose puslapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų puslapius Jūs pasieksite naudodamiesi šioje el. parduotuvėje esančiomis nuorodomis. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio internetinio puslapio privatumo sąlygomis.

5. Informacijos saugumo užtikrinimas

5.1.       Mūsų tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Jūsų ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos informacijos saugumą. Siekdami apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, mes naudojame įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones, laikydamiesi Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintoms Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12).

6. Baigiamosios nuostatos

6.1.       Šioms privatumo nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.

6.2.       Šiose privatumo nuostatose „mes“, „mūsų“, „mums“, „mus“ yra nuorodos į UAB „Alma littera sprendimai“ ir įgaliotus asmenis.