Pirkimo-pardavimo sutartis

Internetinės svetainės www.milzinas.lt ir mobiliosios programėlės „Milžinas“ naudojimosi taisyklės

 

Pirkimo-pardavimo sutartis

Elektroninių knygų pirkimo-pardavimo ir/ar prenumeratos sutartis, sudaroma naudojant ryšio priemones


Šia sutartimi dėl skaitmeninio turinio teikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹² straipsniu pardavėjas įsipareigoja pirkėjui (vartotojui) suteikti patvarioje laikmenoje neįrašytą skaitmeninį turinį (duomenis, kurie kuriami ir pateikiami skaitmenine forma), o pirkėjas (vartotojas) įsipareigoja sumokėti kainą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti skaitmeninį turinį – elektroninę (-ių) knygą (-ų) (toliau – el. knyga arba el. knygos) šioje elektroninių knygų platinimo sistemoje (toliau – Parduotuvė), esančioje adresu www.milzinas.lt arba naudojantis Milžinas mobiliąja programėle, privalo sutikti su žemiau išdėstytomis pirkimo-pardavimo sutarties dėl elektroninių knygų pardavimo, sudaromos naudojant ryšio priemones (toliau – sutartis) nuostatomis ir jų laikytis (ši sutartis taip pat yra ir Parduotuvės taisyklės). Pirkėjas, įsigydamas el. knygas Parduotuvėje, patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas sutarties nuostatas, jas suprato, sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja sutarties laikytis. Tokiu būdu patvirtintos taisyklės (sutartis) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalių teisės bei pareigos, el. knygų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, el. knygų perdavimo Pirkėjui tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su el. knygų pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios sąlygos. Šiose taisyklėse (sutartyje) taip pat nustatytos elektroninių knygų prenumeratos sąlygos (4 skyrius), taikomos tuo atveju, kai Pirkėjas užsisako elektroninių knygų prenumeratos paslaugą.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši sutartis yra sudaroma tarp UAB „Alma littera sprendimai“ (juridinio asmens kodas: 225586480, registruotos buveinės ir korespondencijos adresas: Ulonų g. 2, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT255864811, tel. 8 5 2624314, faksas 8 5 2624307, el. p. pagalba@milzinas.lt (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas).

1.2. Pirkti el. knygas turi teisę:

1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.2.3. juridiniai asmenys;

1.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3. Pirkėjas patvirtina, jog jis, vadovaujantis sutarties 1.2. dalies nuostatomis, yra asmuo, turintis teisę pirkti el. knygas prisiimant visas šioje sutartyje nurodytas teises ir pareigas.

1.4. Pirkėjas patvirtina, jog Pardavėjas iki šios sutarties sudarymo pateikė Pirkėjui tinkamą informaciją, kurioje yra nurodyta: duomenys apie Pardavėją, perkamų el. knygų pagrindinės savybės, pardavimo kaina, apmokėjimo tvarka bei kita su šios sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija.

1.5. Jeigu Pirkėjas nesutinka laikytis visų ar dalies šioje sutartyje numatytų sąlygų, jis turi teisę pirkti el. knygas tik tuo atveju, jeigu sąlygas, su kuriomis nesutinka, su Pardavėju aptaria individualiai ir įtvirtina bet kokia abiem šalims priimtina forma.

2. Prisijungimo ir registracijos duomenys bei asmens duomenų naudojimas

2.1. Pirkėjas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų naudojantis Parduotuve, slaptumą.

2.2. Prisijungimo duomenys – el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Pirkėjui būtina nurodyti, norint sukurti Parduotuvėje savo asmeninę aplinką bei gauti Parduotuvės informaciją el. paštu. Registracijos duomenys – tai Pirkėjo el. paštas, vardas ir pavardė (arba Pirkėjo pasirinkimu – slapyvardis), kuriuos būtina pateikti, norint naudotis Parduotuve. 

2.3. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis el. knygoms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Pardavėjui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Pirkėjui.

2.4. Šalys susitaria, jog Pardavėjas, siekdamas užtikrinti Pardavėjo bei Pirkėjo teisėtus interesus ir (arba) jeigu Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui, saugumui, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi Parduotuvės suteikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos) ir (ar) pasiekti Parduotuvę.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti“ Pirkėjas sudaro šią el. knygų pirkimo-pardavimo sutartį ir patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šios sutarties sąlygomis. Pardavėjas, gavęs apmokėjimo patvirtinimą, išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, patvirtinantį, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas. Jeigu Pardavėjas Pirkėjo užsakymo nepatvirtintų, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo apmokėjimo gavimo dienos grąžinti Pirkėjo už el. knygą ar el. knygas sumokėtus pinigus.

3.2. Nusipirkęs elektroninę knygą, Pirkėjas turės galimybę ją skaityti ne daugiau negu 5 (penkiuose) skirtinguose elektroniniuose įrenginiuose.

4. Elektroninių knygų prenumeratos užsakymo sąlygos

4.1. Šio skyriaus nuostatos įtvirtina galimybės Pirkėjui užsisakyti elektroninių knygų prenumeratą svetainėje www.milzinas.lt sąlygas ir tvarką (elektroninių knygų prenumeratos sutarties sąlygas). Visiems klausimams, susijusiems su elektroninių knygų prenumeratos užsakymu ir elektroninių knygų prenumeratos sutarties vykdymu, kitų šių taisyklių skyrių nuostatos taikomos tiek, kiek šio skyriaus nuostatos nenustato kitokių taisyklių.

4.2. Elektroninių knygų prenumerata reiškia paslaugą, kurią įsigijus (užsisakius svetainėje www.milzinas.lt), Pirkėjui suteikiama teisė parsisiuntus Milžino mobiliąją programėlę ribotą laikotarpį skaityti prenumeratoje patalpintas elektronines knygas už užmokestį savo išmaniajame mobiliajame telefone ir/arba planšetiniame kompiuteryje (toliau – Prenumerata). Naudojantis kitais elektroniniais įrenginiais nei išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris Prenumerata nebus pasiekiama. Užsisakęs elektroninių knygų Prenumeratos paslaugą Pirkėjas neįsigyja nė vienos konkrečios Prenumeratoje patalpintos elektroninės knygos (Pirkėjui nesuteikiama nuosavybės teisė į el. knygas), o tik įgyja teisę skaityti Prenumeratoje prieinamas elektronines knygas ribotą laikotarpį, kuriam užsisako Prenumeratos paslaugą ir atsiskaito su Pardavėju už šią paslaugą. Užsisakęs Prenumeratą, Pirkėjas turės galimybę skaityti elektronines knygas ne daugiau negu 5 (penkiuose) skirtinguose elektroniniuose įrenginiuose.

4.3. Pirkėjas turi galimybę užsisakyti Prenumeratą svetainėje www.milzinas.lt prisijungęs prie savo aplinkos ir paspaudęs prie Prenumeratos pasiūlymo esantį mygtuką „Į krepšelį“, o baigus pildyti savo krepšelį paspaudus mygtuką „Pirkti“ bei sumokėjęs Prenumeratos mėnesinio užsakymo mokestį, naudodamasis kreditinės kortelės apmokėjimo paslauga. Prenumeratos paslauga Pirkėjui bus nenutrūkstamai teikiama tol, kol Pirkėjas, prisijungęs prie savo aplinkos svetainėje www.milzinas.lt, paspaus mygtuką „Atšaukti“.

4.3. Pirkėjas įgyja teisę naudotis Prenumeratos paslauga 30 (trisdešimt) paeiliui einančių kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas užsako Prenumeratos paslaugą ir sumoka Pardavėjui bankiniu pavedimu (sumokėjimo momentu laikomas momentas, kai mokestis už Prenumeratos paslaugą yra įskaitomas į Pardavėjo banko sąskaitą) (toliau – Užsakymo periodas). Skaitmeninis turinys (prieiga prie Prenumeratoje patalpintų el. knygų naudojantis išmaniuoju telefonu ir/ar planšetiniu kompiuteriu parsisiuntus Milžino programėlę) Pirkėjui pradedamas teikti iš karto, todėl Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Prenumeratos nepasibaigus einamajam Užsakymo periodui ir atgauti sumokėtos už Užsakymo periodą Prenumeratos paslaugą kainos.

4.4. Prenumeratos paslaugų teikimas automatiškai pratęsiamas kitam Užsakymo periodui ir nuo Pirkėjo sąskaitos nuskaičiuojamas mokestis už kitą Užsakymo periodą (30 kalendorinių dienų) automatiškai. Pirkėjas turi teisę nepratęsti Prenumeratos paslaugų užsakymo kitam Užsakymo periodui prisijungęs prie savo aplinkos interneto svetainėje www.milzinas.lt ir paspaudęs mygtuką „Atšaukti“ likus ne mažiau negu 3 (trims) kalendorinėms dienoms iki einamojo Užsakymo periodo pabaigos. Praleidęs šį terminą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Prenumeratos paslaugų užsakymą nuo vėlesnio Užsakymo periodo, iki kurio pradžios liko ne mažiau negu 3 (trys) kalendorinės dienos. Prisijungęs prie savo aplinkos interneto svetainėje www.milzinas.lt Pirkėjas matys informaciją apie tai, kiek dienų liko iki einamojo Užsakymo periodo pabaigos, bei priminimą už kiek dienų Prenumeratos paslaugų teikimas bus pratęstas ir nuo Pirkėjo sąskaitos nuskaičiuotas mokestis už naują Užsakymo periodą tuo atveju, jei Pirkėjas nepaspaus mygtuko „Atšaukti“ likus ne mažiau negu 3 (trims) kalendorinėms dienoms iki naujo Užsakymo periodo pradžios.

4.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Prenumeratoje pateikiamų el. knygų asortimentą (pašalinti Prenumeratoje esančias el. knygas ir/ar patalpinti naujas).

4.6. Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjui, kad Prenumeratoje bus pateikiamas konkretus el. knygų skaičius ir/ar konkreti el. knyga (-os).

5. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti el. knygas vadovaudamasis šios sutarties nuostatomis.

5.2. Pirkėjas, pirkdamas el. knygas, įsipareigoja laikytis šios sutarties nuostatų, paisyti visuomenėje nusistovėjusių moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

5.3. Pirkėjas privalo sumokėti už el. knygas šioje sutartyje nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjui draudžiama naudotis Parduotuve tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve. 

5.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas.

5.6. Pirkėjas, kuriam teikiamos jo neužsakytos el. knygos, neturi pareigos už tai mokėti. Pirkėjas nepatirs jokių papildomų išlaidų dėl neužsakytų el. knygų gavimo. Pirkėjas, kuriam be jo užsakymo buvo perduotos el. knygos, neveikimas (tylėjimas) nelaikomas sutikimu pirkti. Elektroninių knygų prenumeratos paslaugų užsakymui, apmokėjimui bei pratęsimui taikomos specialiosios nuostatos, įtvirtintos šių taisyklių 4 skyriuje.

5.7. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose sutartyje, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

6. Pardavėjo teisės ir pareigos

6.1. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, visais atvejais apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, nutraukti Parduotuvės veiklą. Sustabdžius Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja šioje sutartyje numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis.

6.3. Pardavėjas, savo nuožiūra gali vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas tais atvejais, kai keičiasi sąlygos su Pardavėjo tiekėjais, partneriais, teisės aktų reikalavimai, Pardavėjo vidaus tvarkos, veiklos vykdymo bei organizavimo principai, taip pat vykdant įvairias akcijas, pavyzdžiui, mažinant prekių pardavimo kainas., apie pakeitimus pranešdamas raštu internetinėje svetainėje www.milzinas.lt ir mobiliojoje programėlėje „Milžinas“. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų sutarties sąlygų paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228⁷ straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

7. El. knygos ir jų kainos

7.1. El. knygos šios sutarties prasme reiškia visas el. knygas, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

7.2. Pardavėjas tais atvejais, kai keičiasi sąlygos su Pardavėjo tiekėjais, partneriais, teisės aktų reikalavimai, Pardavėjo vidaus tvarkos, veiklos vykdymo bei organizavimo principai, taip pat vykdant įvairias akcijas, pavyzdžiui, mažinant prekių pardavimo kainas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie el. knygas ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės el. knygų sąrašą, el. knygų aprašymus, kainas bei kitas esmines sąlygas. El. knygų kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai el. knygos kaina pakito dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti el. knygą nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

7.3. Į kiekvienos el. knygos kainą yra įskaičiuotas PVM mokestis. Pardavėjas patvirtina, kad perkant el. knygas daugiau jokių papildomų mokėtinų mokesčių Pirkėjui nėra.

8. El. knygų apmokėjimo tvarka ir el. knygų perdavimas Pirkėjui

8.1. Pirkėjui išsirinkus norimą pirkti el. knygą bei paspaudus mygtuką „Pirkti dabar“, Pirkėjas bus nukreiptas į „krepšelio“ puslapį, o norint įsigyti daugiau el. knygų, reikia grįžti į Parduotuvę ir atlikti tą patį veiksmą kiekvienos išsirinktos el. knygos puslapyje. Kai į „krepšelį“ bus sudėtos visos norimos įsigyti el. knygos, reikia pasirinkti banką, kurio internetinės bankininkystės paslauga yra norima pasinaudoti ar apmokėjimą kreditine kortele.

8.2. Pardavėjas priima mokėjimus iš šių bankų: AB Swedbank, AB SEB banko, Luminor  Bank AS Lietuvos skyriaus, AB „Citadele bankas“, „Danske bank“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Medicinos bankas“. Mokėjimų tarpininkas – www.paysera.lt.

8.3. Pirkėjas, norėdamas pirkti el. knygą, registracijos puslapyje įveda savo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Pirkėjas bus nukreiptas į pasirinkto banko internetinės bankininkystės sistemos puslapį ar kreditinės kortelės mokėjimo puslapį. Pirkėjas, jeigu yra pirkęs anksčiau ir yra užsiregistravęs svetainėje, gali įvesti prisijungimo duomenis registracijos formoje arba viršutiniame dešiniajame kampe esančioje „Prisijungimo“ skiltyje.

8.4. Pirkėjas įsipareigoja pasirinktoje internetinės bankininkystės sistemoje ar su kreditine kortele apmokėti už el. knygas, o atlikęs apmokėjimą, paspausti mygtuką „Grįžti pas pardavėją“. Tais atvejais, kai nėra galimybės grįžti į Parduotuvę, Pirkėjas po apmokėjimo gali uždaryti internetinės bankininkystės sistemos ar kreditinės kortelės mokėjimo puslapį. Pirkėjui neapmokėjus už el. knygas pasirinktoje internetinės bankininkystės ar kreditinės kortelės mokėjimo sistemoje, Pirkėjo užsakymas yra automatiškai anuliuojamas.

9. El. knygų kokybės garantija

9.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos el. knygos savybės nurodomos prie kiekvienos el. knygos esančiame el. knygos aprašyme.

9.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti el. knygos yra tinkamos kokybės, t. y. el. knygų savybės atitinka el. knygos aprašymą. El. knyga atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

 9.2.1. el. knyga atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir el. knyga, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą el. knygą Parduotuvėje;

 9.2.2. el. knyga tinka naudoti tam, kam tokios rūšies el. knygos paprastai naudojamos;

 9.2.3. el. knyga tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią Pirkėjas pranešė Pardavėjui pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir su kuria Pardavėjas sutiko;

9.2.4. el. knyga atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio el. knygoms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal el. knygos pobūdį ir el. knygos gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir el. knygų ženklinimą dėl el. knygos konkrečių savybių. Pardavėjo neįpareigoja šiame punkte numatyti vieši pareiškimai, jeigu jis įrodo, kad apie atitinkamą pareiškimą nežinojo ir negalėjo žinoti; pareiškimas buvo ištaisytas iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, sprendimui pirkti el. knygą pareiškimas negalėjo turėti įtakos.

9.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės el. knygą ar paslaugą, jam nustato teisės aktai.

10. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjo teisės ir pareigos gavus nekokybišką el. knygą bei pinigų grąžinimo tvarka

10.1. Pirkėjas supranta, kad paspaudęs mygtuką „Patvirtinti“ ir užsakymą apmokėjęs, jis praras teisę atsisakyti šios sudarytos sutarties, kadangi Pirkėjas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalies 13 punktą negali nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui, kai yra sudaryta sutartis dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties (t. y. Pirkėjas supranta, jog paspausdamas mygtuką „|Patvirtinti“ ir apmokėdamas užsakymą jis praras teisę atsisakyti šios elektroninių knygų pirkimo-pardavimo sutarties, kadangi el. knyga (skaitmeninis tyrinys) Pirkėjui bus suteikta iš karto po apmokėjimo).

10.2. Pardavėjas garantuoja el. knygų kokybę, todėl gavus nekokybišką el. knygą būtina per protingą terminą nuo el. knygos perdavimo dienos kreiptis į Pardavėją. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės el. knyga, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

10.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų el. knygos trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti (pataisyti el. knygą);

10.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta el. knygos pirkimo kaina;

10.2.3. kad el. knyga būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės el. knyga, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

10.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (vienašališkai nutraukti sutartį), kai netinkamos kokybės el. knygos pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

10.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš sutarties 10.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti laikydamasis 10.4 punkte nustatytos tvarkos. Jei Pirkėjui pasirinkus 10.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 10.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei el. knygos trūkumas yra mažareikšmis.

10.4. Pirkėjui norint pranešti apie nekokybišką el. knygą, būtina laikytis šių sąlygų:

10.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu pagalba@milzinas.lt, pranešime privaloma nurodyti nekokybiškas el. knygas;

10.4.2. pranešimą, nurodytą 10.4.1 punkte, atsiųsti iš to paties elektroninio pašto, kuris naudojamas norint prisijungti prie savo asmeninės aplinkos Parduotuvėje;

10.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

10.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti tenkinti Pirkėjo prašymą, jei Pirkėjas nesilaiko sutartyje nustatytos tvarkos (pavyzdžiui, pranešimą apie nekokybiškas el. knygas ir laisvos formos prašymą pateikia iš kito el. pašto nei naudojamasi norint prisijungti prie savo asmeninės aplinkos Parduotuvėje).

10.6. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės el. knygą. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

11. Intelektinė nuosavybė

11.1. Visa intelektinė nuosavybė į el. knygos turinį yra saugoma. Pirkėjui leidžiama naudotis el. knyga tokia apimtimi, kiek tokių teisių jam rašytinės sutarties pagrindu suteikė autoriaus turtinių teisių turėtojas.

11.2. El. knygos yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam naudojimui Pirkėjo turimuose el. knygos skaitymo įrenginiuose skaitymui.

11.3. Pirkėjui nesuteikiamos teisės daryti el. knygos ar jos dalių kopijas, platinti, atgaminti el. knygą bet kokiu būdu ir forma ir naudoti ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šioje sutartyje bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose. 

11.4. Suprasdamas, kad nuosavybės teisė į el. knygos turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis el. knygą Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama, Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti el. knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į el. knygą bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti el. knyga. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šios sutarties sąlygų) el. knyga, el. knygos leidėjas ir (arba) Pardavėjas turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama el. knyga, o Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios sutarties sąlygos lieka galioti visą el. knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai. 

11.5. Draudžiama panaikinti el. knygos apsaugą (Pardavėjo patalpintą vardinį ekslibrį), pašalinti el. knygos pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.

11.6. El. knygos leidėjas ir (arba) Pardavėjas nėra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi el. knyga.

11.7. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja. Pirkėjas neturi teisės naudoti jų jokiu būdu.

12. Šalių atsakomybė

12.1. Už šios pirkimo-pardavimo sutarties ir/ar elektroninių knygų prenumeratos sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

12.3. Jeigu Pardavėjas neįvykdo savo prievolių pagal vartojimo sutartį, nuostolių atlyginimas ar netesybų sumokėjimas neatleidžia Pardavėjo nuo prievolės įvykdymo natūra.

12.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.5. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų šalių veiksmus, susijusius su Parduotuvės naudojimu, t. y. neatsako už Pirkėjo naudojamos techninės ir programinės įrangos klaidas, gedimus, nekorektiškus veikimus, neatsako už trečiųjų šalių duomenų perdavimo tinklų ir jų komponentų sutrikimus. Atsižvelgiant į šiame taisyklių punkte nurodytus trečiųjų asmenų veiksmus, už kuriuos Pardavėjas neatsako, Pardavėjas negarantuoja, kad Parduotuvė veiks be klaidų ir nepertraukiamai ar kad bet kokie defektai bus ištaisyti, tačiau dės pastangas, kad tokių įvykių būtų kuo mažiau. Atsakomybė ribojama tiek, kiek neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

13. Taikytina teisė, teismingumas, skundų nagrinėjimo tvarka ir sutarties aiškinimas

13.1. Šiai sutarčiai, sudarytai lietuvių kalba, yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Visi dėl šios sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą.

13.3. Pirkėjas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia turi kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimą. Jeigu Pardavėjas netenkina Pirkėjo reikalavimų, o Pirkėjas mano, kad jo teisės pažeistos, Pirkėjas privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja nemokamai. Pirkėjas taip pat turi galimybę kilusį ginčą spręsti elektroniniu būdu per  Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą (interneto svetainės adresas: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false). Vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt/) bei kitos institucijos – teisės aktų nustatytais atvejais.

13.4. Kilus abejonių dėl šios sutarties sąlygų turinio, sąlygos aiškinamos Pirkėjo naudai.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa tokiu būdu Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

14.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

14.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Pardavėjui šioje sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.